Podmienky a pravidlá

Ak nám posielate balík, vždy ho pošlite na adresu prevádzkarne:

ikonPlast s.r.o.
Zámecká 231
58221, Pohled
tel. 604 287 379
info@cenovky.cz


Obchodné podmienky vypracované advokátskou kanceláriou martins


Zhrnutie zmluvných podmienok

Internetový obchod na http://www.cenovky.cz prevádzkuje obchodná spoločnosť ikonPlast s.r.o., so sídlom Vrchlického 4162, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 05587280, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 38238, DIČ CZ05587280. Kontaktovať nás môžete na našej e-mailovej adrese eshop@cenovky.cz alebo na telefónnom čísle +421 604287379.

Ihneď po odoslaní objednávky prostredníctvom internetového obchodu bude zmluva uzatvorená. Zmluva bude uzatvorená aj vtedy, ak svoju objednávku na ponúkaný tovar zašlete e-mailom na našu e-mailovú adresu. Prijatie vašej objednávky a uzavretie zmluvy vám potvrdíme e-mailom.

Platbu je potrebné vykonať do 15 dní od uzavretia zmluvy alebo neskôr v závislosti od zvoleného spôsobu platby.

Ako spotrebiteľ môžete od uzavretej zmluvy kedykoľvek odstúpiť, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V úplných obchodných podmienkach nájdete informácie o tom, od ktorých zmlúv nie je možné odstúpiť. My môžeme od uzavretej zmluvy odstúpiť kedykoľvek do okamihu, keď od nás prevezmete tovar. Po odstúpení od zmluvy nám tovar vrátane prípadných darčekov a bonusov, ktoré sme vám poskytli, vrátite na vlastné náklady do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Peniaze vám vrátime do 14 dní odo dňa prijatia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako nám tovar vrátite alebo predložíte doklad o tom, že nám bol tovar zaslaný.

Ak si objednáte hmotný tovar z nášho internetového obchodu, ide o kúpnu zmluvu.

Vlastníkom tovaru sa stávate ako podnikateľ pri uzatvorení zmluvy a ako spotrebiteľ pri prevzatí tovaru, nie však skôr, ako zaplatíte celkovú cenu v plnej výške. Ak vám bude ako spotrebiteľovi doručený poškodený tovar, bezodkladne nás o tom informujte. Ak zistíte poškodenie pri prevzatí tovaru, musíte o poškodení informovať aj dopravcu. Ak je poškodený tovar doručený vám ako podnikateľovi, mali by ste to riešiť s dopravcom.

Ak ste spotrebiteľ, máte právo reklamovať vady tovaru do 2 rokov od prevzatia tovaru. Ako podnikateľ môžete reklamovať vady, ktoré mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na vás, do 6 mesiacov alebo v prípade skrytej vady do 2 rokov od prevzatia tovaru. Presný postup reklamácie tovaru a informácie o tom, čo môžete v prípade reklamácie požadovať, nájdete v podmienkach nižšie.


Všeobecné ustanovenia

 1. Rozsah pôsobnosti obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky upravujú uzatváranie zmlúv medzi nami ako obchodníkom a vami ako zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv. Obchodné podmienky obsahujú aj povinné informácie. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v samostatnom dokumente na našej webovej stránke. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 12. júla 2023.
 2. Terms used. V našich obchodných podmienkach používame nasledujúce skratky:
  1. My, čo znamená obchodník, t. j. obchodná spoločnosť ikonPlast s.r.o., so sídlom Vrchlického 4162, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 05587280, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 38238, DIČ CZ05587280.
  2. Vy, čo znamená zákazník, t. j. druhá zmluvná strana odlišná od nás, ktorou môže byť jeden z nasledujúcich subjektov:
   1. Spotrebiteľ, ktorým je osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania,
   2. podnikateľ, ktorým je fyzická alebo právnická osoba konajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
  3. Internetový obchod, t. j. naše webové rozhranie umiestnené na adrese http://www.cenovky.cz, kde si môžete prezrieť našu ponuku a objednať tovar z nášho sortimentu.
  4. E-mail, t. j. elektronická pošta, prostredníctvom ktorej nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese eshop@cenovky.cz.
  5. Telefón, ktorým nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle dostupnom na webovej adrese nášho internetového obchodu.
  6. Zmluvy, ktorými sa rozumejú kúpne zmluvy.
 3. Vzťah obchodných podmienok k zmluve. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok.
 4. Vzťah zmluvy a zmluvných podmienok k právnym predpisom. Práva a povinnosti neupravené obchodnými podmienkami alebo zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Z. z., občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v súlade s právnymi predpismi Európskej únie, najmä smernicou 2011/83/EÚ, o právach spotrebiteľov a smernicou 2000/31/ES, o elektronickom obchode. V prípade rozporu medzi obchodnými podmienkami alebo zmluvou a právnym predpisom, ak nejde o vec, od ktorej sa možno odchýliť dohodou, má prednosť právny predpis.
 5. Oddeliteľnosť ustanovení obchodných podmienok a zmluvných dojednaní. Ak sa niektoré ustanovenie obchodných podmienok alebo zmluvných dojednaní stane neplatným, neúčinným alebo sa k nemu neprihliada, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení obchodných podmienok a zmluvných dojednaní tým nie je dotknutá.
 6. Vzťahy s medzinárodným prvkom. Právne vzťahy medzi nami a vami sa v prípade existencie medzinárodného prvku riadia českým právom a na riešenie prípadných sporov sú príslušné české súdy. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor) sa neuplatňuje.
 7. Spôsoby riešenia reklamácií. Akékoľvek sťažnosti a spory medzi vami a nami môžu byť riešené prostredníctvom
  1. mimosúdne v konaní vedenom Českou obchodnou inšpekciou (adr.coi.cz) alebo prostredníctvom platformy pre riešenie sporov online zriadenej Európskou komisiou (ec.europa.eu/consumers/odr),
  2. e-mailom na našu e-mailovú adresu,
  3. osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,
  4. telefonicky na našom telefónnom čísle.
 8. Dozorné orgány. Naša činnosť podlieha kontrole a dohľadu štátnych orgánov Českej republiky, ktorým môžete adresovať svoje sťažnosti v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ich pôsobnosť a právomoci. Orgánmi štátneho dozoru sú najmä:
  1. Česká obchodná inšpekcia,
  2. živnostenské úrady,
  3. Úrad na ochranu osobných údajov.

Objednávanie tovaru a uzatváranie zmlúv

 1. Objednávanie tovaru. Tovar v našom internetovom obchode si môžete objednať prijatím ponuky na uzavretie zmluvy, ktorou je vystavenie tovaru v internetovom obchode, prostredníctvom
  1. Internetového obchodu,
  2. e-mailu.

Prijatie našej ponuky so zmenou alebo odchýlkou nie je možné a považuje sa za protinávrh z vašej strany.

 1. Objednávanie tovaru prostredníctvom internetu. Tovar si objednáte prostredníctvom internetového obchodu výberom ponúkaného tovaru v požadovanom množstve, kvalite a prevedení, vložením tovaru do virtuálneho košíka, vyplnením požadovaných údajov, výberom spôsobu doručenia a platby a odoslaním objednávky pomocou tlačidla "Odoslať objednávku", čím dôjde k uzatvoreniu zmluvy. Pred odoslaním objednávky budete mať možnosť skontrolovať a v prípade potreby zmeniť zadané údaje.
 2. Objednávanie tovaru prostredníctvom e-mailu. Ak chcete objednať tovar e-mailom, pošlite na našu e-mailovú adresu e-mailovú správu, ktorej obsah musí byť:
  1. vybraný tovar v požadovanom množstve, kvalite a prevedení,
  2. zvolený spôsob doručenia a platby,
  3. vaše identifikačné údaje:
   1. vaše meno a priezvisko a prípadne názov vašej právnickej osoby,
   2. bydliska alebo sídla,
   3. adresa na doručenie tovaru,
   4. telefónne číslo,
   5. číslo občianskeho preukazu, ak nie ste spotrebiteľ,
   6. číslo DPH, ak ste platiteľom DPH.
 3. Potvrdenie o prijatí objednávky. Úspešné prijatie vašej objednávky a uzavretie zmluvy vám potvrdíme zaslaním e-mailovej správy na vašu e-mailovú adresu, ktorá bude obsahovať
  1. potvrdenie o uzavretí zmluvy a jej obsahu.

V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme na jej doplnenie alebo vás upozorníme na nemožnosť uzatvorenia zmluvy.

 1. Jazyk a uloženie zmluvy. Zmluvy sa uzatvárajú v českom jazyku. Uzavreté zmluvy uchovávame a prístup k zmluvám máte prostredníctvom internetového obchodu.

Uzatvorené zmluvy a ich obsah

 1. Zmena a zrušenie zmluvy. Uzatvorené zmluvy nie je možné jednostranne meniť ani rušiť; je to možné len na základe vzájomnej dohody alebo ak to vyžaduje zákon alebo obchodné podmienky.
 2. Obsah kúpnej zmluvy. Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy sme povinní dodať vám objednaný hmotný tovar a poskytnúť prípadné dohodnuté služby dohodnutým spôsobom a vy ste povinní tovar prevziať a zaplatiť nám celkovú cenu, ktorá sa skladá z ceny objednaného tovaru, ceny platby, ceny dodania tovaru a ceny prípadných ďalších objednaných služieb.
 3. Ochrana duševného vlastníctva. Ak vám na základe zmluvy dodávame tovar, ktorý je chránený právami duševného vlastníctva (najmä autorským právom, ochrannými známkami, priemyselnými vzormi, patentmi a úžitkovými vzormi), súčasťou zmluvy nie je licencia na výkon práv duševného vlastníctva. Tovar chránený autorským právom nesmiete používať ako fyzická osoba s výnimkou vlastnej osobnej potreby a ako právnická osoba s výnimkou vlastnej internej potreby, najmä nie ste oprávnení tovar rozmnožovať, ďalej predávať, prenajímať alebo inak sprístupňovať tretím osobám.
 4. Zľavy a propagačné akcie. V prípade zliav alebo iných marketingových akcií nie je možné jednotlivé poskytnuté zľavy a iné výhody kombinovať, pokiaľ nie je uvedené inak.
 5. Darčeky a bonusy. Ak vám boli v rámci zmluvy poskytnuté darčeky alebo iné bonusy, deje sa tak na základe darovacej zmluvy a my nezodpovedáme za ich prípadné vady. Existencia darovacej zmluvy je závislá od existencie hlavnej zmluvy a darovacia zmluva sa uzatvára s odkladacou podmienkou zrušenia darovacej zmluvy v prípade ukončenia hlavnej zmluvy.
 6. Zľavové kupóny a darčekové poukážky. Zľavové kupóny a darčekové poukážky možno uplatniť za podmienok dohodnutých alebo uvedených na kupóne alebo poukážke. Ak nie je dohodnuté inak, je možné ich uplatniť len u nás a doba platnosti je obmedzená na jeden rok od dátumu vydania v prípade zľavových kupónov a jeden rok od dátumu vydania v prípade darčekových poukazov.

Platobné podmienky

 1. Spôsoby platby. Celkovú cenu je možné uhradiť spôsobmi, ktoré nájdete na príslušnej stránke nášho internetového obchodu.
 2. Platobná lehota. Celkovú cenu ste povinní zaplatiť buď pred dodaním tovaru, pri prevzatí tovaru alebo neskôr, v závislosti od dohodnutého spôsobu platby. Ak má byť celková cena zaplatená pred dodaním tovaru, ste povinní ju uhradiť do 15 dní od uzavretia zmluvy. Ak sa má celková cena zaplatiť prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, celková cena sa zaplatí pripísaním peňažnej sumy na náš účet u poskytovateľa platobných služieb.
 3. Platba prostredníctvom úveru. Ak je dohodnuté zaplatenie celkovej ceny prostredníctvom úveru alebo iného finančného produktu na základe zmluvy s poskytovateľom finančných služieb, zmluva a podmienky poskytovateľa finančných produktov upravujú aj tento vzťah.
 4. Elektronický prenos daňových dokladov. Súhlasíte s tým, že vám vystavíme a zašleme faktúru (daňový doklad) elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri zadaní objednávky.

Dodacie podmienky

 1. Spôsoby doručovania. Spôsoby doručenia, ktoré môžete využiť, nájdete na príslušnej stránke nášho internetového obchodu.
 2. Obmedzenia týkajúce sa doručenia. Tovar dodávame len do krajín Európskej únie.
 3. Nadobudnutie vlastníckeho práva. Vlastníkom tovaru, ktorý vám dodávame, sa stávate ako podnikateľ pri uzatvorení zmluvy a ako spotrebiteľ pri prevzatí tovaru, nie však skôr, ako zaplatíte celú cenu v plnej výške.
 4. Dodacia lehota. Dohodnutá lehota na dodanie tovaru plynie od uzavretia zmluvy. Ak ste spotrebiteľ a dodacia lehota nie je dohodnutá, dodáme vám tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak má byť celková cena zaplatená pred dodaním tovaru, dodacia lehota začne plynúť až od zaplatenia celkovej ceny. Tovar bude dodaný na miesto určenia v rámci tejto lehoty. Ak nie ste spotrebiteľ a tovar má byť dodaný na miesto určenia dopravcom, tovar bude v tejto lehote odovzdaný dopravcovi.
 5. Prevzatie tovaru. Tovar musíte prevziať v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste v závislosti od spôsobu dodania. Ak má tovar doručiť dopravca, musíte tovar prevziať, keď je doručený na miesto určenia. Ak tovar neprevezmete, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy a požadovať úhradu nákladov na dodanie tovaru, ak neboli uhradené pred jeho dodaním. Ak vám tovar opätovne doručíme po tom, čo ste ho neprevzali, máme nárok na úhradu nákladov spojených s opätovným doručením.
 6. Kontrola totožnosti pri prevzatí tovaru. Ak bol tovar zaplatený pred dodaním, sme oprávnení podmieniť odovzdanie tovaru kontrolou totožnosti osoby, ktorá tovar preberá, na základe dokladu totožnosti.
 7. Poškodenie tovaru počas prepravy k spotrebiteľovi. Ak ste spotrebiteľ, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na vás pri prevzatí tovaru. Ak vám bude tovar doručený poškodený, ste povinný nás o poškodení bezodkladne a prednostne informovať:
  1. e-mailom na našu e-mailovú adresu,
  2. osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,
  3. telefonicky na našom telefónnom čísle.

Ak zistíte poškodenie až pri prevzatí tovaru, ste povinní o tom informovať nielen nás, ale aj dopravcu pri prevzatí tovaru. Pred prevzatím poškodenej zásielky môžete požiadať dopravcu o jej vybalenie a ak zistíte, že tovar je poškodený, nie ste povinný tovar od dopravcu prevziať.

 1. Poškodenie tovaru počas prepravy podnikateľom. Ak nie ste spotrebiteľom a tovar má doručiť dopravca, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na vás okamihom odovzdania tovaru dopravcovi. Ak dôjde k poškodeniu tovaru po prechode nebezpečenstva škody, nenesieme zaň zodpovednosť a poškodenie tovaru nemá vplyv na vašu povinnosť zaplatiť celkovú cenu a na vašu povinnosť prevziať tovar. V prípade, že vám bude tovar doručený poškodený, musíte škodu bezodkladne uplatniť u dopravcu.
 2. Balenie tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, tovar bude zabalený spôsobom vhodným na jeho uchovanie a ochranu.

Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Všeobecné odstúpenie od zmluvy. Odstúpením od uzavretej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom všetko, čo si na základe zrušenej zmluvy poskytli. Odstúpením od zmluvy sa zrušuje aj darovacia zmluva, ktorá je od nej závislá. Právo na odstúpenie od zmluvy možno uplatniť za podmienok stanovených v zmluvných podmienkach alebo v prípadoch stanovených zákonom.
 2. Naše právo na odstúpenie od zmluvy. Máme právo odstúpiť od uzavretej zmluvy kedykoľvek odo dňa uzavretia zmluvy do okamihu, keď od nás prevezmete tovar, a to z nasledujúcich dôvodov:
  1. Vyčerpanie zásob objednaného tovaru,
  2. neprevzatie tovaru,
  3. zneužitie objednávkového systému nášho internetového obchodu,
  4. uvedenie nesprávnych údajov pri objednávaní tovaru,
  5. objednanie tovaru za cenu výrazne nižšiu ako je bežná cena, ak bol tovar za túto cenu ponúkaný v dôsledku omylu alebo chyby nášho internetového obchodu,
  6. iné záležitosti osobitného zreteľa.
 3. Zákonné právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Ak ste spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa
  1. prevzatia tovaru,
  2. prevzatia posledného kusu tovaru, ak ste si v jednej objednávke objednali viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,
  3. prevzatie posledného kusu alebo časti dodávky tovaru, ktorá pozostáva z viacerých kusov alebo častí,
  4. prevzatie prvej dodávky tovaru, ak sa v zmluve stanovuje pravidelné dodávanie tovaru počas dohodnutého obdobia,
  5. uzavretie zmluvy, ak ide o inú zmluvu.
 4. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy. Nemáte právo odstúpiť od zmluvy:
  1. dodanie tovaru, ktorý bol vyrobený podľa vašich požiadaviek alebo bol prispôsobený vašim potrebám,
  2. dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý z hygienických alebo zdravotných dôvodov nie je vhodné vrátiť po tom, čo ste obal porušili,
  3. dodanie tovaru podliehajúceho rýchlej skaze alebo krátkodobej spotrebe alebo tovaru, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  4. dodanie služieb, ak boli poskytnuté v plnom rozsahu,
  5. iné, ak tak ustanovuje zákon.
 5. Spôsob odstúpenia od zmluvy. Ak máte právo na odstúpenie od zmluvy a chcete od zmluvy odstúpiť, môžete tak urobiť jednostranným právnym úkonom, ktorý nám doručíte, najlepšie
  1. vyplnením vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je pripojený k obchodným podmienkam, a jeho zaslaním na adresu
   1. poštou na adresu ktorejkoľvek našej prevádzky,
   2. e-mailom na našu e-mailovú adresu;
  2. osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,
  3. telefonicky na naše telefónne číslo.
 6. Dodržanie lehoty. Ak ste spotrebiteľ, na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak nám odstúpenie od zmluvy odošlete v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 7. Vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy. Ak odstúpite od zmluvy, musíte nám tovar vrátiť na vlastné náklady, najlepšie súčasne s odstúpením od zmluvy, najneskôr však do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, najlepšie
  1. zaslaním tovaru na adresu ktorejkoľvek našej prevádzky,
  2. osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,
  3. odovzdaním tovaru dopravcovi, ktorý si ho vyzdvihne na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

Tovar nám musíte vrátiť nepoškodený, nezašpinený, nenosený a bez známok používania, vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie, najlepšie v pôvodnom obale. Musíte nám tiež vrátiť všetky darčeky a bonusy, ktoré ste dostali na základe zrušenej zmluvy.

 1. Vrátenie peňazí po odstúpení od zmluvy. Ak ako spotrebiteľ odstúpite od zmluvy, vrátime vám peniaze, ktoré ste zaplatili, do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako nám tovar vrátite alebo predložíte doklad o tom, že nám bol tovar zaslaný. Zaplatené náklady na doručenie vám vrátime len vo výške najlacnejšieho porovnateľného spôsobu doručenia, ktorý ponúkame. Ak sa hodnota vráteného tovaru zníži v dôsledku iného zaobchádzania s ním, ako je zaobchádzanie potrebné na oboznámenie sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou, vrátenie peňazí sa zníži o sumu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru. Finančné prostriedky vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich od vás dostali, alebo iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme, za predpokladu, že vám nevzniknú dodatočné náklady.

Reklamácie vád tovaru zo strany spotrebiteľa

 1. Rozsah pôsobnosti. Táto časť podmienok sa na vás vzťahuje len v prípade, že ste spotrebiteľ, a upravuje našu zodpovednosť za vady tovaru.
 2. Lehota na vrátenie tovaru. Reklamáciu vady, ktorá sa prejaví na tovare, môžete u nás uplatniť do 2 rokov alebo v prípade použitého tovaru do 1 roka od prevzatia tovaru.
 3. Naša zodpovednosť za vady tovaru. Zodpovedáme vám, ak tovar pri prevzatí nemá vady. Zodpovedáme najmä za to, že tovar
  1. zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti a iným dohodnutým vlastnostiam,
  2. je vhodná na účel, na ktorý ju požadujete, ak sme sa na tom dohodli,
  3. je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.
 4. Zodpovedáme vám aj za to, že tovar okrem dohodnutých vlastností spĺňa aj tieto požiadavky; to neplatí, ak sme vás pred uzavretím zmluvy upozornili, že niektoré vlastnosti tovaru sa líšia, a vy ste s tým súhlasili:
  1. Vhodné na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania v odvetví, ak neexistujú technické normy,
  2. zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam tovaru rovnakého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, a to aj vzhľadom na verejné vyhlásenia, ktoré sme urobili my alebo iná osoba v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na základe reklamy alebo označenia; verejným vyhlásením nie sme viazaní, ak sme o ňom nevedeli alebo ak bolo v čase uzavretia zmluvy zmenené spôsobom minimálne porovnateľným s tým, ako bolo urobené, alebo ak nemohlo ovplyvniť rozhodnutie o kúpe,
  3. sa dodáva s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a ďalších návodov na použitie, ktoré by ste mohli rozumne očakávať, a
  4. zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorú sme vám poskytli pred uzavretím zmluvy.
 5. Obmedzenie zodpovednosti. Nenesieme voči vám zodpovednosť
  1. za opotrebenie tovaru zodpovedajúce rozsahu jeho predchádzajúceho používania,
  2. v prípade použitého tovaru za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri jeho prevzatí,
  3. v prípade tovaru podliehajúceho skaze s vyznačeným dátumom minimálnej trvanlivosti a tovaru podliehajúceho skaze s vyznačeným dátumom minimálnej trvanlivosti za nepoužiteľnosť tovaru po vyznačenom dátume minimálnej trvanlivosti,
  4. ak ste vadu spôsobili vy.
 6. Lehota na uplatnenie práva. Ste povinní čo najskôr skontrolovať tovar a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru ste povinný uplatniť u nás bez zbytočného odkladu, čo najskôr po tom, čo ste mohli vady zistiť, v reklamačnej lehote.
 7. Právo na odstránenie vady. Ak má tovar vady, máte právo na bezplatné odstránenie vady, a to buď dodaním nového tovaru bez vady, alebo opravou tovaru podľa vášho výberu. Právo na výber spôsobu odstránenia vady nemáte, ak by vami zvolený spôsob bol nemožný alebo neúmerne nákladný v porovnaní s iným spôsobom.
 8. Právo na primeranú zľavu a na odstúpenie od zmluvy. Ak odmietneme alebo neodstránime vadu, alebo sa vada opakuje, alebo je vada podstatným porušením zmluvy, alebo je z nášho vyhlásenia alebo okolností zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranej lehote alebo bez podstatných ťažkostí pre vás, môžete požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy nemáte, ak je vada nepodstatná.
 9. Spôsob uplatnenia reklamácie. Ak si chcete uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za vady, najlepšie je to urobiť takto:
  1. zaslaním tovaru na adresu ktorejkoľvek našej prevádzky,
  2. osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,
  3. odovzdaním tovaru dopravcovi, ktorý si ho vyzdvihne v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste,
  4. ak je v záručnom liste alebo inom doklade, na obale tovaru alebo v našom internetovom obchode uvedená iná osoba ako osoba zodpovedná za uplatnenie zodpovednosti za vady.
 10. Podstatné náležitosti reklamácie. Tovar nám musí byť odovzdaný v stave, ktorý nám umožní posúdiť oprávnenosť reklamácie, najmä tovar nesmie byť odovzdaný neprimerane znečistený. Pri uplatnení reklamácie musíme:
  1. Dokázať, že tovar bol zakúpený u nás,
  2. uviesť, akú vadu reklamujete a ako chcete, aby bola reklamácia vybavená. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie nie je možné bez nášho súhlasu dodatočne meniť.
 11. Vybavenie reklamácie. Vaša reklamácia bude vybavená v primeranej lehote, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie budete v tejto lehote informovaní a tovar vám bude vrátený rovnakým spôsobom, akým nám bol dodaný pri uplatnení reklamácie. Ak reklamácia nebude vybavená včas, máte právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny. Ak bude vaša reklamácia uznaná, lehota na uplatnenie reklamácie sa predĺži o čas, ktorý nám trvalo vybavenie vašej reklamácie.
 12. Náhrada nákladov na reklamáciu. V prípade reklamácie máte nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré boli účelne vynaložené pri uplatňovaní vášho práva zo zodpovednosti za vady výrobku. V prípade zamietnutia reklamácie máme nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré nám vznikli v súvislosti s vrátením vášho tovaru.
 13. Potvrdenie o uplatnení reklamácie. Pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady výrobku vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čoho sa reklamácia týka a o spôsobe vybavenia reklamácie, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 14. Záruka najvyššej kvality. Okrem vašich zákonných práv vám môže byť poskytnutá nadštandardná záruka na kvalitu tovaru. Vyplýva to z vyhlásenia poskytovateľa záruky, ktoré môže byť urobené formou reklamy, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných práv v súvislosti s chybným plnením, ak tovar nemá vlastnosti uvedené v záručnom liste. Práva vyplývajúce z nadštandardnej záruky za akosť a podmienky jej uplatnenia sa riadia vyhlásením poskytovateľa záruky. Ak poskytovateľ záruky zaručuje, že tovar si zachová svoje funkcie a vlastnosti pri bežnom používaní po určitú dobu, alebo ak je na obale tovaru uvedená záručná doba alebo doba použiteľnosti tovaru, potom máte voči poskytovateľovi záruky právo minimálne na dodanie nového tovaru bez vád alebo na jeho opravu.

Reklamácie vád tovaru zo strany obchodníka

 1. Rozsah pôsobnosti. Táto časť obchodných podmienok sa na vás vzťahuje len v prípade, že nie ste spotrebiteľom, a upravuje našu zodpovednosť za vady tovaru.
 2. Naša zodpovednosť za vady tovaru. Tovar vám dodáme v dohodnutom množstve, kvalite a vyhotovení. Ak kvalita a vyhotovenie nie sú dohodnuté, dodáme vám tovar v kvalite a vyhotovení zodpovedajúcom účelu, ktorý vyplýva zo zmluvy; inak na obvyklý účel. Ak je množstvo uvedené len približne, určíme presné množstvo. Ak má tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na vás vady, nesieme za ne zodpovednosť. To neplatí, ak ide o vadu, ktorú možno pri bežnej starostlivosti zistiť v čase uzavretia zmluvy.
 3. Obmedzenie zodpovednosti. Nenesieme voči vám zodpovednosť
  1. za tovar predaný za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena,
  2. za opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru,
  3. v prípade použitého tovaru za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri jeho prevzatí,
  4. za vady tovaru, ak je to zrejmé z jeho povahy, najmä v prípade tovaru, ktorý sa rýchlo kazí,
  5. za vady tovaru, ak ste o nich vedeli pred prevzatím tovaru,
  6. za vady tovaru, ak ste ich spôsobili.
 4. Lehota na uplatnenie práva. Tovar si musíte čo najskôr prezrieť a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru ste povinný uplatniť u nás bez zbytočného odkladu, čo najskôr po tom, ako ste mohli vady zistiť. Najneskôr je možné toto právo uplatniť do 6 mesiacov alebo v prípade skrytej vady do 2 rokov odo dňa, keď sme vám tovar doručili. V opačnom prípade vaše právo zo zodpovednosti za vady tovaru zanikne a nebude vám priznané.
 5. Vaše práva v prípade podstatného porušenia zmluvy. Ak vada predstavuje podstatné porušenie zmluvy, máte právo na:
  1. na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru,
  2. na odstránenie vady opravou tovaru,
  3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
  4. odstúpiť od zmluvy.

Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje dodanie tovaru s vadou, o ktorej sme museli v čase uzavretia zmluvy vedieť, že ak by ste ju predvídali, zmluvu by ste s nami neuzavreli; v ostatných prípadoch sa porušenie zmluvy považuje za nepodstatné. Ak nás o zvolenom práve neinformujete, máte rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

 1. Vaše práva v prípade nepodstatného porušenia zmluvy. Ak by vada bola nepodstatným porušením zmluvy, máte právo na:
  1. na odstránenie vady,
  2. na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak nás o zvolenom práve neinformujete, môžeme vadu odstrániť opravou tovaru, dodaním nového tovaru alebo dodaním toho, čo sme nedodali. Zvolené právo nemôžete neskôr zmeniť bez nášho súhlasu.

 1. Nemôžete požadovať odstúpenie od zmluvy a dodanie nového tovaru. Ak nemôžete vrátiť tovar v stave, v akom ste ho dostali, nemôžete odstúpiť od zmluvy ani požadovať dodanie nového tovaru. To neplatí,
  1. ak sa stav zmenil v dôsledku kontroly zameranej na zistenie vady tovaru,
  2. ak ste tovar používali pred zistením vady,
  3. ste svojím konaním alebo opomenutím nespôsobili nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave alebo
  4. ak ste tovar predali pred zistením vady, ak ste ho spotrebovali alebo ak ste ho zmenili pri bežnom používaní; ak je to len čiastočne, vrátite nám to, čo ešte môžete vrátiť, a zvyšok nám nahradíte v rozsahu, v akom ste mali z používania tovaru prospech.
 2. Spôsob reklamácie. V prípade, že si želáte uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za vady, môžete tak urobiť:
  1. zaslaním tovaru na adresu ktorejkoľvek našej prevádzky,
  2. osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke,
  3. odovzdaním tovaru dopravcovi, ktorý ho vyzdvihne v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste,
  4. ak je v záručnom liste alebo inom doklade, na obale tovaru alebo v našom internetovom obchode uvedená iná osoba ako osoba zodpovedná za uplatnenie zodpovednosti za vady.
 3. Podstatné náležitosti reklamácie. Tovar nám musí byť odovzdaný v stave, ktorý nám umožní posúdiť oprávnenosť reklamácie, najmä tovar nesmie byť odovzdaný neprimerane znečistený. Pri uplatnení reklamácie musíme:
  1. Dokázať, že tovar bol zakúpený u nás,
  2. uviesť, akú vadu reklamujete a ako chcete, aby bola reklamácia vybavená. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie nie je možné bez nášho súhlasu dodatočne meniť.
 4. Vybavenie reklamácie. Vaša reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní. Tovar vám bude vrátený rovnakým spôsobom, akým nám bol odovzdaný pri uplatnení reklamácie. Ak bude vaša reklamácia uznaná, lehota na uplatnenie vašich práv zo zodpovednosti za vady sa predĺži o čas, ktorý nám trvalo vybavenie vašej reklamácie.
 5. Náhrada nákladov na reklamáciu. Ak bude vaša reklamácia uznaná, budete mať nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré boli účelne vynaložené pri uplatňovaní vašich práv zo zodpovednosti za vady tovaru. Ak bude reklamácia zamietnutá, máme nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré nám vznikli pri vrátení tovaru.
 6. Záruka najvyššej kvality. Okrem vašich zákonných práv vám môže byť poskytnutá nadštandardná záruka za kvalitu tovaru. Tá vyplýva z vyhlásenia poskytovateľa záruky, ktoré môže byť urobené formou reklamy, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných práv v súvislosti s chybným plnením, ak tovar nemá vlastnosti uvedené v záručnom vyhlásení. Práva vyplývajúce z nadštandardnej záruky za akosť a podmienky jej uplatnenia sa riadia vyhlásením poskytovateľa záruky. Ak poskytovateľ záruky zaručuje, že tovar si zachová svoje funkcie a vlastnosti pri bežnom používaní po určitú dobu, alebo ak je na obale tovaru uvedená záručná doba alebo doba použiteľnosti tovaru, potom máte voči poskytovateľovi záruky právo minimálne na dodanie nového tovaru bez vád alebo na jeho opravu.


Formuláre na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie

Word-formulár-odstúpenia-od-zmluvy.docx

PDF-formulár-odstúpenia-od-zmluvy.pdf


Obchodné podmienky na stiahnutie

Obchodné podmienky-cena.com.pdf